You are currently viewing 每日親近神 2019/06/04 以斯拉記 第14天

每日親近神 2019/06/04 以斯拉記 第14天


每日親近神 2019/06/04 以斯拉記 第14天
主題:聖民的重建
經文:以斯拉記十章16~44節

10:16 被擄歸回的人如此而行。祭司以斯拉和些族長按著宗族都指名見派;在十月初一日,一同在座查辦這事,
10:17 到正月初一日,才查清娶外邦女子的人數。
10:18 在祭司中查出娶外邦女子為妻的,就是耶書亞的子孫約薩達的兒子,和他弟兄瑪西雅、以利以謝、雅立、基大利;
10:19 他們便應許必休他們的妻。他們因有罪,就獻群中的一隻公綿羊贖罪。
10:20 音麥的子孫中,有哈拿尼、西巴第雅。
10:21 哈琳的子孫中,有瑪西雅、以利雅、示瑪雅、耶歇、烏西雅。
10:22 巴施戶珥的子孫中,有以利約乃、瑪西雅、以實瑪利、拿坦業、約撒拔、以利亞撒。
10:23 利未人中,有約撒拔、示每、基拉雅(基拉雅就是基利他),還有毘他希雅、猶大、以利以謝。
10:24 歌唱的人中有以利亞實。守門的人中,有沙龍、提聯、烏利。
10:25 以色列人巴錄的子孫中,有拉米、耶西雅、瑪基雅、米雅民、以利亞撒、瑪基雅、比拿雅。
10:26 以攔的子孫中,有瑪他尼、撒迦利亞、耶歇、押底、耶利末、以利雅。
10:27 薩土的子孫中,有以利約乃、以利亞實、瑪他尼、耶利末、撒拔、亞西撒。
10:28 比拜的子孫中,有約哈難、哈拿尼雅、薩拜、亞勒。
10:29 巴尼的子孫中,有米書蘭、瑪鹿、亞大雅、雅述、示押、耶利末。
10:30 巴哈‧摩押的子孫中,有阿底拿、基拉、比拿雅、瑪西雅、瑪他尼、比撒列、賓內、瑪拿西。
10:31 哈琳的子孫中,有以利以謝、伊示雅、瑪基雅、示瑪雅、西緬、
10:32 便雅憫、瑪鹿、示瑪利雅。
10:33 哈順的子孫中,有瑪特乃、瑪達他、撒拔、以利法列、耶利買、瑪拿西、示每。
10:34 巴尼的子孫中,有瑪玳、暗蘭、烏益、
10:35 比拿雅、比底雅、基祿、
10:36 瓦尼雅、米利末、以利亞實、
10:37 瑪他尼、瑪特乃、雅掃、
10:38 巴尼、賓內、示每、
10:39 示利米雅、拿單、亞大雅、
10:40 瑪拿底拜、沙賽、沙賴、
10:41 亞薩利、示利米雅、示瑪利雅、
10:42 沙龍、亞瑪利雅、約瑟。
10:43 尼波的子孫中,有耶利、瑪他提雅、撒拔、西比拿、雅玳、約珥、比拿雅。
10:44 這些人都娶了外邦女子為妻,其中也有生了兒女的。


以斯拉與族長們用四個月的時間,按著宗族仔細查辦與異族通婚者的事情。我們從經文看見,甚至被神呼召要成為祭司的人也犯了這罪;但是,值得感恩的是,他們不僅認罪,也願意與罪斷絕關係。

祭司犯罪,對其他人造成影響的層面極大──利未人也仿效犯罪,與異族通婚;讚美神的謳歌者,也帶著這樣的罪事奉神,而攔阻不合律法者進入聖殿的守門者,也因著犯下同樣的罪,而玷汙了屬神的聖所。當信仰領袖帶頭干犯神,就會引導百姓一起走在離棄神的路上。

然而,祭司的悔改也將帶出全國性的悔改。當祭司承諾要與外邦妻子和她們的孩子斷絕關係,利未人、歌唱的、守門的以及眾百姓,凡犯罪的就都願意悔改。

以斯拉面對的百姓是被擄歸回新的一代,可說是被神更新的一代,也是聖潔的族類。不過,這些人卻嚴重地陷在罪中!但是,當他們在神的面前認真付上代價,並且真實悔改,就成為被神重建的聖民!如今,他們從外在身體的歸回,到心靈的悔改、轉向神的歸回,是由外而內、由行為到內心,全然地回到主的面前。

親愛的弟兄姐妹,屬神的百姓必須要過聖潔的生活。我們要事奉神,更要保守、謹慎自己的心,以免在罪中事奉神,使愛我們的神蒙羞。然而,當我們願意離棄罪行、回轉歸向神,神也有赦免之恩為我們存留。這是何等大的安慰啊!所以,不要害怕!只要我們真實地來到神的面前,重新領受祂的潔淨與恩典,就能再次經歷祂所賜的平安與祝福!


回應

主啊,我感謝祢,因為祢是使人有力量面對罪的主!求祢賜我力量改變自己,使我的生命蒙祢悅納。奉主的名求,阿們!

禱讀

哥林多後書七章11節
11 你看,你們依著神的意思憂愁,從此就生出何等的慇懃、自訴、自恨、恐懼、想念、熱心、責罰。在這一切事上,你們都表明自己是潔淨的。

QT經文

以斯拉記十章16~44節

Views: 3

高雄基督之家

高雄基督之家